Foto: Universitat de Barcelona


Cada curs acadèmic la Universitat de Barcelona ofereix més de cent cinquanta màsters universitaris oficials dels diversos àmbits de coneixement. Els màsters universitaris són estudis de formació avançada que permeten o bé assolir una especialització professional o multidisciplinària, o bé iniciar-se en la recerca i accedir a un doctorat. Són títols oficials a preu públic i adaptats a l’espai europeu d’ensenyament superior.

La Universitat de Barcelona és una institució d’excel·lència i prestigi internacional, i l’única universitat espanyola de la Lliga d’Universitats de Recerca Europees, formada per les 23 millors universitats investigadores d’Europa, amb més de 930 projectes de recerca actius, 249 grups de recerca consolidats i 15 instituts de recerca propi. A més, estudiar un màster a la UB és obrir una porta al futur professional, ja que és una de les universitats del país amb millor inserció laboral.

Donem un cop d’ull a algunes de les opcions que ofereixen els Màsters de la UB en tots els àmbits de coneixement: Art i Humanitats, Salut, Educació, Experimentals i Enginyeries i Socials.1. Estudis Avançats en Història de l’Art

S’adreça als graduats en Història de l’Art o en àmbits afins que volen aprofundir en els mecanismes de recerca per elaborar una tesi doctoral o bé aplicar els coneixements a la difusió i el mercat artístic.

El màster s’estructura d’acord amb dues especialitats: especificar coneixements sobre la historiografia i la metodologia que requereix la rigorosa elaboració de recerques en història de l’art; i explicitar i experimentar en activitats vinculades al col·leccionisme artístic (museus, fundacions, centres i mecenatge privat), el mercat de l’art (fires, galeries, antiquaris, subhastes…) i la difusió de l’art (educació, edició, crítica i mitjans de comunicació). Les sortides professionals vinculades a aquesta àrea de coneixement són diverses, des de la docència i la recerca fins a noves formes d’aplicar els coneixements adquirits al desenvolupament social.


2. Humanitats Digitals

Les humanitats digitals són una nova disciplina en què convergeixen els estudis humanístics i socials amb les noves eines tecnològiques. Actuen en tres grans eixos: l’adquisició de competències i habilitats tècniques que permetin el tractament, preservació, difusió i ús de coneixements humanístics en el mitjà digital; la reflexió sobre el rol del mitjà digital en la producció d’objectes i coneixements digitals; i l’anàlisi crítica de l’impacte de les tecnologies en la societat, en el concepte d’autoria i en l’agenda política, així com l’aportació del saber humanístic a la societat digital.

El màster vol formar professionals especialitzats en el disseny d’aplicacions o projectes originals i innovadors en el camp de les humanitats digitals i en la gestió del patrimoni digital. Les àrees de treball d’aquests professionals són museus, exposicions temporals, biblioteques, arxius, el sector editorial, empreses de gestió cultural i el suport dins de projectes de recerca en humanitats i ciències socials.


3. Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Ofereix estudis en literatura i en diversos àmbits del pensament crític. L’alumnat assoleix una formació avançada sobre els principals corrents en Teoria Literària, els debats actuals més rellevants en aquest àmbit del coneixement i les diferents metodologies d’anàlisi i interpretació de textos. L’objectiu és que aquesta formació permeti l’alumne elaborar un discurs propi sobre la modernitat i la contemporaneïtat literària i artística.

El màster també ofereix un coneixement avançat de les relacions entre la literatura, la filosofia i la història, així com entre les diferents literatures nacionals, amb l’objectiu d’afavorir una reflexió rigorosa sobre la identitat cultural europea.


4. Educació en Valors i Ciutadania

La situació actual de crisi ha posat en qüestió valors fonamentals de la ciutadania democràtica i la cohesió social, però la globalització i les xarxes socials plantegen també nous reptes a la configuració de les identitats. Ens trobem davant una problemàtica tant antiga com renovada que reclama l’atenció de la recerca socioeducativa i de l’acció dels professionals de l’educació. La complexitat i la pluralitat progressives de la societat requereixen construir un model social d’integració capaç de fer prevaler la idea d’una cultura pública comuna basada en la pluralitat com a elements bàsics d’un projecte social, polític i cultural atenent a les diferències. En aquest sentit, el màster ofereix una proposta adequada als reptes que avui ens planteja la societat mitjançant eines que permetin avançar cap a la responsabilitat social.


5. Psicopedagogia

El màster és de caràcter fonamentalment professionalitzador i està dirigit a professionals en actiu de l’àmbit socioeducatiu i a altres titulats que cerquin una actualització o una formació especialitzada.

Ofereix tres especialitats vinculades als entorns educatiu i sociolaboral: Orientació Psicopedagògica en l’Entorn Sociolaboral; Intervenció Psicopedagògica en Educació Infantil i Primària; i Orientació psicopedagògica en Educació Secundària. Aquesta darrera especialitat és l’equivalent al títol del màster que habilita per a l’exercici com a professor d’Educació Secundària Obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes en l’especialitat d’orientació educativa.


6. Investigació i Canvi Educatiu

Aquest màster pretén constituir una resposta al conjunt de necessitats i requeriments acadèmics i socials que estan directament relacionats amb els propòsits de canvi, innovació i millora que els sistemes educatius escolars i no formals tenen plantejats en una societat globalitzada i del coneixement.

Té com a objectiu preparar per a la recerca en els àmbits de la didàctica, la formació i l’avaluació en diversos nivells del sistema educatiu, incloent-hi l’educació superior, i que aquesta formació ajudi també a constituir entorns d’aprenentatge que tendeixin a crear actituds favorables vers el canvi, potenciant l’anàlisi crítica, la reflexió, la col·laboració i el compromís amb la societat i la seva millora.


7. Desenvolupament i Innovació d’Aliments

Dissenyat per assolir unes bases suficients que capacitin per analitzar els diferents processos que formen part de les activitats d’R+D+I en el camp de l’alimentació.

A l’Estat espanyol, el sector agroalimentari representa un 16 % de les vendes netes i els productes amb diversos aspectes innovadors degudament estudiats són més rendibles a mitjà i llarg termini. L’anàlisi de les perspectives de mercat i del probable èxit d’un producte indiquen que és necessari treballar simultàniament, i de manera integrada, en àmbits que abasten des de les ciències del consumidor fins a les tècniques de comercialització, passant per aspectes nutricionals, de salut i tecnològics, entre d’altres. Tenint en compte que la innovació ha de tenir en compte el valor afegit que el consumidor pugui apreciar de manera immediata, com aspectes mediambientals i de facilitat d’ús.

8. Activitat Motriu i Educació

Compta amb la col·laboració de l’INEFC i permet aconseguir l’excel·lència en el desenvolupament de l’activitat motriu, l’educació física i la intervenció social, difondre els resultats de la recerca i innovacions que es produeixen de les seves activitats i, eventualment, incorporar-se a un programa de doctorat per afrontar amb excel·lència l’elaboració d’una tesi doctoral.

Aquest màster també posa el focus en noves necessitats de pràctica motriu, com les activitats físiques per a persones amb necessitats educatives especials, l’esport adaptat, la intervenció social i l’envelliment de la població. Va dirigit a professionals de l’àmbit de l’educació física i l’activitat física esportiva, educadors socials i professionals vinculats amb l’àmbit educatiu, i diplomats, llicenciats o graduats en l’àmbit de l’educació i l’educació física, que tinguin la motivació de cursar estudis de doctorat o investigar en el camp de l’educació física i l’esport.


9. Ecologia, Gestió i Restauració del Medi Natural

Té com a objectiu formar professionals capaços de desenvolupar i aplicar tècniques preventives i correctores per pal·liar la degradació ambiental i gestionar adequadament els sistemes naturals; i formar investigadors especialitzats i competitius en el camp de l’ecologia, donant resposta a la demanda creixent de la societat, cada vegada més conscienciada per a la conservació i la gestió del medi natural, i per un aprofitament més sostenible dels recursos naturals.

S’adreça a llicenciats i graduats, en Ciències Ambientals, Biologia Ambiental, Biologia o de l’àmbit de les Biociències, Ciències del Mar, Geologia, Física, Química, o bé Enginyeries en Química, Forestal, Agrícola i Civil o afins a elles; i també a professionals de l’administració pública i consultors ambientals interessats en una formació actualitzada.


10. Neurociències

La seva orientació és preferentment investigadora i s’adreça a professionals (metges, psicòlegs, veterinaris, etc.) que vulguin actualitzar els seus coneixements en els aspectes més rellevants de les neurociències i estiguin interessades en temes com les bases moleculars i cel·lulars de la drogoaddicció o els mecanismes fisiològics de comportaments complexos com la memòria o l’aprenentatge, entre d’altres.

Aquest màster aporta els coneixements interdisciplinaris necessaris (des de la biologia molecular fins als estudis cognitius i de la neuroimatge), perquè els futurs investigadors de recerca bàsica i clínica en neurociències puguin abordar els problemes de manera translacional i incorporar-se a laboratoris d’institucions públiques i privades.


11. Criminologia, Política Criminal i Sociologia Juridicopenal

Una intervenció adequada i eficaç en l’àmbit de la criminalitat no pot deslligar-se d’una bona anàlisi social de les causes i conseqüències d’aquesta criminalitat. Per això el màster té una estructura curricular i acadèmica sòlida i una plantilla docent amb prestigi i trajectòria consolidats. Aquest màster ofereix ampliar l’oferta de coneixements i adoptar perspectives diverses en les ciències criminològiques i penals (de tall veritablement interdisciplinari gràcies a la participació de diversos departaments universitaris i d’experts externs col·laboradors).


12. Disseny Urbà: Art, Ciutat, Societat

L’objecte del màster és el disseny urbà, que és el procés de donar forma a les condicions físiques per a la vida en ciutats. Implica dissenyar edificis, grups d’edificis, espais i paisatges, i establir els processos que fan possible un desenvolupament sostenible. El focus es fixa en el projecte d’espai públic i, per la seva organització i atesa la procedència del professorat, adquireix una dimensió interdisciplinària, ja que la recerca en l’àmbit del disseny urbà no es pot dur a terme d’una manera totalment separada de la recerca pràctica operativa. És un dels pocs màsters d’aquest àmbit que té un component social i de sostenibilitat molt marcat.


13. Gestió Cultural

Pretén formar professionals qualificats en gestió, administració i mediació cultural que puguin treballar en llocs d’alta responsabilitat dels àmbits públic i privat, tant des de projectes generalistes com des dels diversos subsectors culturals: audiovisual, llibre, arts escèniques, música, serveis patrimonials o arts visuals, entre d’altres. També disposa d’un perfil específic de formació d’investigadors en gestió i polítiques culturals, que condueix al programa de doctorat de Gestió de la Cultura i del Patrimoni.


14. Gestió de Continguts Digitals

La gestió de continguts digitals és un àmbit laboral amb una forta projecció a tot el món, en consultories i empreses dedicades a l’arquitectura web, a estudis d’experiència d’usuaris (UX), a gestionar la presència de marques a les xarxes socials (community manager), a millorar el posicionament web en els cercadors (SEO) o a planificar campanyes de màrqueting en línia. També augmenten les demandes de llocs de treball dedicats a la gestió d’intranets, a la gestió documental electrònica o a l’administració de webs públics. Aquest és un fenomen que es detecta en mitjanes i grans empreses, en centres d’investigació, administracions públiques, biblioteques, arxius, museus, etc., i aquest màster pretén formar adequadament professionals que puguin donar resposta a aquestes necessitats.

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa